Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny – w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek nie zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Wypłacany bezterminowo lub do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której mieszkamy, lub w ośrodku pomocy społecznej.

Przysługuje on:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje prawnym opiekunom dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego;

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto;

Zasiłek dla opiekunów – przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, których celem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Informacja z bazą WTZ.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne – Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z NFZ refundację zakupu przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie o dofinansowanie poniesionych kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szczegóły.

Turnusy rehabilitacyjne – rodzice (opiekunowie) niepełnosprawnego dziecka mogą raz w roku ubiegać się o dofinansowanie – ze środków PFRON – kosztów uczestnictwa dziecka wraz z opiekunem w turnusie rehabilitacyjnym. Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Szczegóły.

Likwidacja barier architektonicznych – dofinansowanie likwidacji barier: architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych można uzyskać ze środków PFRON. Szczegóły.

Likwidacja barier komunikacyjnych – dofinansowanie do zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegóły.