Statutowa działalność Fundacji Rodzin Górniczych to materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.


 ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KRS: 0000127003

Rok rejestracji: 1997         

REGON: 273766911

KALENDARIUM

  • W dniu 18.12.1997 roku wpisana do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla Miasta st.Warszawy, pod numerem F – 1457/97
  • 11 września 2002 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego pod numerem KRS: 0000127003
  • Fundacja Rodzin Górniczych jest od 2004 roku organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego w Ministerstwie  Sprawiedliwości
  • W 2007 roku Fundacja rozszerzyła zakres udzielanej pomocy również dla inwalidów górniczych, którzy ulegli wypadkom w kopalniach.

Fundacja Rodzin Górniczych nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek górników i darowizn przekazywanych przez firmy oraz osoby prywatne (Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość odliczania od podstawy opodatkowania (dochodu) kwot dokonanych przez podatników darowizn.) oraz zadeklarowanego odpisu 1% podatku. Efekty działalności fundacji górników najlepiej obrazują liczby. Od początku działalności pomogliśmy ponad 5000 osobom. Zapewne niewiele jest organizacji pożytku publicznego, które przekazały blisko 30 milionów złotych przez stypendia dla dzieci uczących się, zapomogi, finansowanie rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego czy turnusy rehabilitacyjne. Fundacja Rodzin Górniczych pomaga:
  • Pomoc dla wdów po górnikach, które po stracie męża stają przed dużymi wyzwaniami. Muszą zająć się dziećmi, a nie zawsze są w stanie znaleźć dla siebie stabilne zatrudnienie. Fundacja Rodzin Górniczych wspiera je przez wypłacanie odpowiednich zapomóg.
  • Pomoc dla sierot po górnikach , które straciły rodzica wskutek wypadku w kopalni, lub też wypadek ograniczył jego sprawność i jest to powodem, dla którego rodzice nie mogą zapewnić mu odpowiedniego wsparcia, głównie w edukacji. Fundacja górnicza udziela wsparcia przez stypendia i organizowane warsztaty wypoczynkowo-edukacyjne.
  • Pomoc inwalidom górniczym, którzy bardzo często wymagają stałej specjalistycznej opieki medycznej. Osobom, które straciły sprawność na skutek wypadków w pracy, pomagamy m.in. przez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, a także dofinansowanie zabiegów i rehabilitacji.
  • Pomoc rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi – one także mogą otrzymać stypendium, jeśli się uczą. Finansowany jest dla nich zakup specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji.