Fundacja przyznaje wyjazdy rehabilitacyjne zgodnie z ZASADAMI REKRUTACJI NA ZORGANIZOWANE FORMY WYPOCZYNKU – ZOBACZ:

Osoby ubiegające się o taką formę pomocy prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami i sprawdzenie czy mogą Państwo ubiegać się o tą formę pomocy.

Osoby, które zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy rodzinom górniczym i jego załącznikami mogą ubiegać się o wyjazd rehabilitacyjny wnioskują o pomoc na formularzu

Zgoda RODO (Oświadczenie wypełnia każda osoba powyżej 16 roku życia wymieniona we wniosku)

ROZPATRYWANE SĄ TYLKO WNIOSKI W CAŁOŚCI WYPEŁNIONE ORAZ ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY!!! 
Przypominamy, że składając wnioski o pomoc prosimy o dołączanie potwierdzeń o odpisie 1%, jeśli takiego Państwo dokonali na Fundację Rodzin Górniczych (kopia strony z formularza PIT) lub jeśli są Państwo pracownikami Kopalń potwierdzenia odprowadzania składki na Fundację.

Osoby ubiegające się o pomoc oprócz wymaganych dokumentów wymienionych we wnioskach zobowiązani są do dołączania wykazu miesięcznych kosztów czynszu i mediów (ogrzewanie, światło, woda, itp.) – potwierdzone przez administrację mieszkaniową, itp.

Ośrodek rehabilitacyjny może zostać wskazany przez wnioskodawcę lub uzgodniony wspólnie z Fundacją po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

ROZPATRYWANE SĄ TYLKO WNIOSKI W CAŁOŚCI WYPEŁNIONE ORAZ ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY!!!
Przypominamy, że składając wnioski o pomoc prosimy o dołączanie potwierdzeń o odpisie 1%, jeśli takiego Państwo dokonali na Fundację Rodzin Górniczych (kopia strony z formularza PIT) lub jeśli są Państwo pracownikami Kopalń potwierdzenia odprowadzania składki na Fundację.

Osoby ubiegające się o pomoc oprócz wymaganych dokumentów wymienionych we wnioskach zobowiązani są do dołączania wykazu miesięcznych kosztów czynszu i mediów (ogrzewanie, światło, woda, itp.)- potwierdzone przez administrację mieszkaniową, itp.

Prosimy o zwracanie uwagi na dokładne wypełnienie wniosku oraz upewnienie się czy załączyli Państwo do formularza wszystkie wymagane dokumenty.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Fundacji (tel. 032 757-26-08, 505-233-026 lub email: fundacjafrg@wp.pl) przed wysłaniem wniosku.

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

  • kopia protokołu z wypadku w kopalni, świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na kwk,
  • odpisy lub ksero dokumentów potwierdzających osiągany dochód (wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia- zaświadczenie o średnim wynagrodzeniu netto z 3 ostatnich miesięcy, renty rodzinnej- kopia aktualnej decyzji ZUS lub zaświadczenie z ZUS o wysokości renty, renty wyrównawczej-kopia aktualnej ugody z kwk lub zaświadczenie z kwk o wysokości renty wyrównawczej, zasiłki, 500+, świadczenia pielęgnacyjne – kopie decyzji, inne),
  • zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim OD WSZYSTKICH OSÓB PEŁNOLETNICH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM,
  • zaświadczenia lekarskie (OD LEKARZA SPECJALISTY) lub inne w zależności od uzasadnienia wniosku,
  • ilość osób zameldowanych w gospodarstwie domowym (z Urzędu Miasta),
  • zaświadczenie (kopia wyciągu bankowego, kopia dowodu wpłaty) dokumentujące wspieranie działalności statutowej Fundacji lub innej (w przypadku osób zatrudnionych aktualnie w górnictwie) , także odpis 1% podatku,
  • zaświadczenia z Banku potwierdzającego kto jest właścicielem konta na które przekazana ma być pomoc. Potwierdzenie raz dostarczone jest aktualne aż do momentu zmiany numeru konta. Wymóg tego dokumentu jest spowodowany zabezpieczeniem przed wypłatą pomocy osobom, które mogą powoływać się na nie swoje nazwisko.

Jeżeli w/w dokumenty zostały już złożone w Fundacji do 12 miesięcy wcześniej wraz z innym wnioskiem i nie uległy zmianie, to można powołać się na te dokumenty. W tym przypadku należy na końcu wniosku napisać, które dokumenty znajdują się już w Fundacji.