Stypendium fundacja

Rozpoczęliśmy nabór wniosków o stypendia na rok szkolny 2022/2023. Wypełnione wnioski wraz z dołączonymi dokumentami można przesyłać w formie skanu drogą elektroniczną lub papierowo – pocztą.

Fundacja Rodzin Górniczych przyznaje podopiecznym stypendia socjalne, naukowe i specjalne na dany rok szkolny zgodnie z Zasadami przyznawania stypendiów – ZOBACZ

Osoby ubiegające się o taką formę pomocy prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami i sprawdzenie czy mogą Państwo ubiegać się o tą formę pomocy.

Osoby, które zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy rodzinom górniczym i jego załącznikami mogą ubiegać się o zapomogę doraźną bądź socjalną wnioskują o pomoc na formularzu

Stypendium socjalne

Do tych świadczeń uprawnieni są uczniowie i studenci w rodzinach, w których dochód na jednego członka tej rodziny nie jest wyższy jak minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto za pracę pracowników, ogłoszone na podstawie odrębnych przepisów.

Stypendium za wyniki w nauce

Do tych świadczeń są uprawnieni uczniowie szkół od 4 klasy szkoły podstawowej oraz studenci. Wysokość średniej od której przyznawane jest stypendium wynosi 5,0 dla szkoły podstawowej, zawodowej i gimnazjum, 4,5 dla szkół średnich i ponad średnich; Ponad to: ocena z zachowania nie może być niższa jak „odpowiednie”, a uczeń (student) nie powtarza klasy/roku akademickiego.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

O takie stypendium może się ubiegać uczeń/student, który posiada określony stopień niepełnosprawności zdrowotnej potwierdzony odpowiednim świadectwem lekarskim wydanym przez kompetentną placówkę służby zdrowia.

Uczeń (student) może korzystać z kilku rodzajów stypendiów, jeżeli spełnia określone Regulaminem warunki.

Osoby, które zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy rodzinom górniczym i jego załącznikami mogą ubiegać się o stypendium wnioskują o pomoc na formularzu.

Zgoda RODO (Oświadczenie wypełnia każda osoba powyżej 16 roku życia wymieniona we wniosku)

ROZPATRYWANE SĄ TYLKO WNIOSKI W CAŁOŚCI WYPEŁNIONE ORAZ ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY!!! 
Przypominamy, że składając wnioski o pomoc prosimy o dołączanie potwierdzeń o odpisie 1%, jeśli takiego Państwo dokonali na Fundację Rodzin Górniczych (kopia strony z formularza PIT) lub jeśli są Państwo pracownikami Kopalń potwierdzenia odprowadzania składki na Fundację.

Osoby ubiegające się o pomoc oprócz wymaganych dokumentów wymienionych we wnioskach zobowiązani są do dołączania wykazu miesięcznych kosztów czynszu i mediów (ogrzewanie, światło, woda, itp.) – potwierdzone przez administrację mieszkaniową, itp.

Prosimy o zwracanie uwagi na dokładne wypełnienie wniosku oraz upewnienie się czy załączyli Państwo do formularza wszystkie wymagane dokumenty.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Fundacji (tel. 032 757-26-08, 505-233-026 lub email: fundacjafrg@wp.pl) przed wysłaniem wniosku.

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU:

  • kopia protokołu z wypadku w kopalni, świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na kwk,
  • odpisy lub ksero dokumentów potwierdzających osiągany dochód (wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia- zaświadczenie o średnim wynagrodzeniu netto z 3 ostatnich miesięcy, renty rodzinnej- kopia aktualnej decyzji ZUS lub zaświadczenie z ZUS o wysokości renty, renty wyrównawczej-kopia aktualnej ugody z kwk lub zaświadczenie z kwk o wysokości renty wyrównawczej, zasiłki, 500+, świadczenia pielęgnacyjne – kopie decyzji, inne),
  • zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim OD WSZYSTKICH OSÓB PEŁNOLETNICH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM,
  • zaświadczenia lekarskie (OD LEKARZA SPECJALISTY) lub inne w zależności od uzasadnienia wniosku,
  • ilość osób zameldowanych w gospodarstwie domowym (z Urzędu Miasta),
  • zaświadczenie (kopia wyciągu bankowego, kopia dowodu wpłaty) dokumentujące wspieranie działalności statutowej Fundacji lub innej (w przypadku osób zatrudnionych aktualnie w górnictwie) , także odpis 1% podatku,
  • zaświadczenia z Banku potwierdzającego kto jest właścicielem konta na które przekazana ma być pomoc. Potwierdzenie raz dostarczone jest aktualne aż do momentu zmiany numeru konta. Wymóg tego dokumentu jest spowodowany zabezpieczeniem przed wypłatą pomocy osobom, które mogą powoływać się na nie swoje nazwisko.

Zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim OD WSZYSTKICH OSÓB PEŁNOLETNICH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM uzyskacie składając wniosek o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem platformy e-puap, poprzez swoje konto bankowe, gdzie wystarczy założyć profil zaufany, wypełnić i wysłać wniosek. W razie wątpliwości kontaktujcie się telefonicznie z Urzędem Skarbowym lub waszym bankiem.

Jeżeli w/w dokumenty zostały już złożone w Fundacji do 12 miesięcy wcześniej wraz z innym wnioskiem i nie uległy zmianie, to można powołać się na te dokumenty. W tym przypadku należy na końcu wniosku napisać, które dokumenty znajdują się już w Fundacji.