Zasiłek pielęgnacyjny

w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek nie zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Wypłacany bezterminowo lub do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której mieszkamy, lub w ośrodku pomocy społecznej.

Przysługuje on:

  • osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  •  osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat;

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z NFZ refundację zakupu przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie o dofinansowanie poniesionych kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szczegóły.

Turnusy rehabilitacyjne

Rodzice (opiekunowie) niepełnosprawnego dziecka mogą raz w roku ubiegać się o dofinansowanie – ze środków PFRON – kosztów uczestnictwa dziecka wraz z opiekunem w turnusie rehabilitacyjnym. Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Szczegóły.

Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji barier: architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych można uzyskać ze środków PFRON. Szczegóły.

Likwidacja barier komunikacyjnych

Dofinansowanie do zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegóły.

Aktywizacja zawodowa

Poprzez staże, szkolenia, doradztwo i poradnictwo zawodowe. Szczegóły.

Dofinansowanie działalności gospodarczej

W formie dotacji na rozpoczęcie działalności i refundacji składek ZUS można uzyskać pomoc także z PFRON. Szczegóły.

Sprawna komunikacja

Poprzez likwidację barier komunikacyjnych z otoczeniem, naukę języka migowego. Szczegóły.