KLAUZULA INFORMACYJNA FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE L nr 119, str. 1, informujemy, co następuje:

Administrator danych osobowych
Fundacja Rodzin Górniczych w Katowicach jest administratorem danych osobowych podopiecznych
i darczyńców.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych podopiecznych i darczyńców następuje w celu świadczenia pomocy, ewidencji danych osobowych oraz sprawozdawczym.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy
Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych osobowych podopiecznych i darczyńców:
– podstawowe dane identyfikacyjne,
– dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
– dane dotyczące zamieszkania,
– dane dotyczące zdrowia,
– zawód i zatrudnienie,
– dochody,
– zobowiązania oraz wydatki,
– szczegóły dotyczące innych członków rodziny lub domowników;
– wysokość udzielonego Fundacji wsparcia.

Odbiorcy danych
Dane osobowe podopiecznych i darczyńców nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom, nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe podopiecznych i darczyńców będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń o zwrot bezpodstawnie wypłaconych świadczeń lub gdy Fundacja Rodzin Górniczych w Katowicach ustali, że się zdezaktualizowały.

Prawa:
Podopiecznym i darczyńcom przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli podopieczny i darczyńca uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

W celu wykonania swoich praw podopieczny i darczyńca może skierować żądanie pod adres email: fundacjafrg@wp.pl, zadzwonić pod numer telefonu: 32 757-26-08 lub udać się do siedziby Fundacji Rodzin Górniczych w Katowicach przy ul. Powstańców 30.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez podopiecznych i darczyńców danych osobowych jest dobrowolne.
Nie podanie danych osobowych uniemożliwi Fundacji Rodzin Górniczych w Katowicach przyznania świadczeń.

Informacja o prawie do cofnięcia zgody
W każdej chwili podopieczny i darczyńca ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.