DODATEK OSŁONOWY

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Od dzisiaj można składać wnioski, które dostępne są na stronach i w siedzibach Terenowych Punktów Pomocy Społecznej. Szczegóły znajdziecie na: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy


Możliwości otrzymania pomocy dla Rodzin:


ZASIŁEK RODZINNY - ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku znajdziesz tutaj.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla jedynaka. Szczegóły dostępne są na stronie programu.

DODATEK MIESZKANIOWY - na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Świadczenia te funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru należy składać w urzędzie gminy/miasta w miejscu zamieszkania. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny. Szczegóły.

DODATEK ENERGETYCZNY – osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy może też ubiegać się o dodatek energetyczny. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Szczegóły.

KARTA DUŻEJ RODZINY -to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Szczegóły.

Opieka nad dzieckiem do lat trzech - szczegóły.

Pomoc dla Rodzin z Niepełnosprawnymi Dziećmi:

 • ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:
 - Zasiłek pielęgnacyjny - w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek nie zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Wypłacany bezterminowo lub do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której mieszkamy, lub w ośrodku pomocy społecznej.

Przysługuje on:

* niepełnosprawnemu dziecku;
* osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
* osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia;
* osobie, która ukończyła 75 lat.;

 - Świadczenie pielęgnacyjne - przysługuje prawnym opiekunom dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2017 roku przewidziana została coroczna waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego;
 - Specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto;
 - Zasiłek dla opiekunów - Zasiłek dla opiekunów przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ - placówki wyodrębnione organizacyjnie i finansowo, których celem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Informacja z bazą WTZ.

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):
-ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE - Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z NFZ refundację zakupu przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie o dofinansowanie poniesionych kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szczegóły.
- TURNUSY REHABILITACYJNE - rodzice (opiekunowie) niepełnosprawnego dziecka mogą raz w roku ubiegać się o dofinansowanie - ze środków PFRON – kosztów uczestnictwa dziecka wraz z opiekunem w turnusie rehabilitacyjnym. Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Szczegóły.
- LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - dofinansowanie likwidacji barier: architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych można uzyskać ze środków PFRON. Szczegóły.
- LIKWIDACJA BARIER KOMUNIKACYJNYCH - dofinansowanie do zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegóły.

 Pomoc dla Osób Niepełnosprawnych:

 - Zasiłek pielęgnacyjny - w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek nie zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Wypłacany bezterminowo lub do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Aby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której mieszkamy, lub w ośrodku pomocy społecznej.

Przysługuje on:

* osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
* osobie, która ma ponad 16 lat i orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia;
* osobie, która ukończyła 75 lat;

- ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE - Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z NFZ refundację zakupu przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie o dofinansowanie poniesionych kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szczegóły.
- TURNUSY REHABILITACYJNE - rodzice (opiekunowie) niepełnosprawnego dziecka mogą raz w roku ubiegać się o dofinansowanie - ze środków PFRON – kosztów uczestnictwa dziecka wraz z opiekunem w turnusie rehabilitacyjnym. Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Szczegóły.
- LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - dofinansowanie likwidacji barier: architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych można uzyskać ze środków PFRON. Szczegóły.
- LIKWIDACJA BARIER KOMUNIKACYJNYCH - dofinansowanie do zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegóły.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA – poprzez staże, szkolenia, doradztwo i poradnictwo zawodowe. Szczegóły.

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – w formie dotacji na rozpoczęcie działalności i refundacji składek ZUS można uzyskać pomoc także z PFRON. Szczegóły.

SPRAWNA KOMUNIKACJA – poprzez likwidację barier komunikacyjnych z otoczeniem, naukę języka migowego. Szczegóły.

PRZYDATNE STRONY:

www.mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
www.pfron.org.pl
www.niepelnosprawni.gov.pl


 

Możliwości otrzymania pomocy dla Seniorów:

  • Dzienne Domy Pomocy Społecznej - ośrodki wsparcia przeznaczone dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Szczegóły.
  • Usługi opiekuńcze - obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Szczegóły.
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze - usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Szczegóły.